Varsity
2, 6, 8, 15, 16, 19, 21, 23, 24, 26, 27, 28
 
JV
3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 29